skip to Main Content

Proje: Kıyı ve Yüzme Suyu Kalitesi Referans Ölçümü
Başvuru Sahibi: Çevre Mühendisleri Odası (Kurumsal)

Bu projede, a) yüzme sularının haritalandırılması; b) yüzme sularını, deniz tabanı ve kıyıları etkileyen kirlilik kaynaklarının ve tehditlerin belirlenmesi, c) 4 sezon boyunca kıyı, yüzme ve deniz suyu örnekleri alımı ve analizi, d) kıyı, yüzme ve deniz sularının kalitesinin izlenmesine yönelik olarak bir örnekleme programı önerilmesi, e) yüzme suyu kalitesiyle ilgili halkın bilinçlendirilmesi ve yazılı basınla olan iletişimin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Ana proje aktiviteleri arasında, tam teçhizatlı bir deniz aracı ile deniz suyu ve deniz tabanı örneklemesi ve akredite laboratuarlarda AB çevre müktesebatında verilen limit değerlerle karşılaştırmalı olarak analizler bulunmaktadır. Laboratuar analiz sonuçlarının bir rapor halinde yayınlanması ve kirlilik haritasının hazırlanması öngörülmektedir. Projenin bir diğer çıktısı da kıyı ve deniz suyu kalite izleme programıdır. Öngörülen proje paydaşları Çevre Koruma Dairesi, Limanlar Dairesi, Temel Sağlık Dairesi’dir.

Back To Top